GDPR – Zásady spracúvania osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov v spoločnosti Onaque s.r.o.

 

Spoločnosť prevádzkuje maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností, v ktorej poskytuje produkty a služby súvisiace s touto činnosťou.

 

Pri našich aktivitách pracujeme s osobnými údajmi fyzických osôb. Sú to osobné údaje zákazníkov, dodávateľov v spoločnosti Onaque s.r.o. .

 

O bezpečnosť citlivých údajov vrátane tých osobných sa staráme s náležitou pozornosťou. V zmysle legislatívy, platnej od 25.5.2018 informujeme dotknuté osoby o zásadách práce s osobnými údajmi, o ich právach ale aj o povinnostiach spoločnosti Onaque s.r.o. ako prevádzkovateľa. Odvolávame sa pritom na ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon).

 

Svoje požiadavky alebo otázky môžu dotknuté osoby posielať na adresu Nejedlého 3394/18, 84102 Bratislava , alebo mailom na adresu info@onaque.sk .

Identifikačné údaje spoločnosti Onaque s.r.o. :

Onaque s.r.o.

Nejedlého 3394/18, 84102 Bratislava

info@onaque.sk

+421 907 266 364

 

IČO: 51006707

DIČ: 2120569165

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.121653/B.

 

Zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 

Definície niektorých pojmov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon).

Osobné údaje

Sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Spracúvanie

Je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Prevádzkovateľ

Je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Sprostredkovateľ

Je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca

Je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracovaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa informáciu:

 

 • či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane účelu spracúvania, kategórií spracúvaných osobných údajov, príjemcov, sprostredkovateľov, dobe uchovávania, o svojich právach na opravu, výmaz, alebo obmedzenie spracúvania, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na konanie podľa §100 Zákona,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby
 • o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretích krajín

 

Dotknutá osoba má právo 

 

 • na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • na výmaz osobných údajov predovšetkým tých, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
 • namietať na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas ak je spracúvanie OÚ založené na súhlase dotknutej osoby,
 • na informáciu o tom, či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a ak áno tak aké sú jeho dôsledky pre dotknutú osobu
 • na prenosnosť osobných údajov
 • podať sťažnosť dozornému orgánu
 • začať konanie o ochrane osobných údajov v zmysle §100 Zákona

 

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, spoločnosť Onaque s.r.o. , a jej zamestnanci sú predovšetkým povinní:

 

 • spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelu spracúvania,
 • chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným prístupom, pred poskytnutím alebo zverejnením tretej strane,
 • prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Používateľa. Mlčanlivosť sú povinní zachovať aj po skončení zmluvného vzťahu s Používateľom. Prevádzkovateľ poučil svojich zamestnancov o povinnostiach ochrany osobných údajov.
 • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
 • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
 • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplývá, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

 

Informácia pre dodávateľov

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa dodávateľa, pracovný email a telefonický pracovný kontakt.

Účely

Spoločnosť Onaque s.r.o. spracúva osobné údaje dodávateľov pre účely predzmluvných a zmluvných vzťahov vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely.

Zdieľanie osobných údajov 

(Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)

Spoločnosť Onaque s.r.o. spracúva osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel výhradne svojimi zamestnancami a nemá uzatvorené subdodávateľské zmluvy alebo zmluvy o spracúvaní osobných údajov s inými subdodávateľmi.

Uloženie údajov

Osobné údaje dodávateľov nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie

Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu, čo spravidla znamená počas doby trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov napríklad pre archiváciu účtovných dokladov.

Právny základ

Osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov spracúva spoločnosť Onaque s.r.o. na právnom základe zmluvné a predzmluvné vzťahy v zmysle Zákona a Nariadenia.

 

Košík

loader